Ochrana osobných údajov GDPR


ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

Veľmi si vážime Vašej dôvery spočívajúcej v poskytovaní osobných údajov. Správca Vašich údajov je Ľudmila Tara Valterová, Pribišova 27, 84105 Bratislava IČO:43772269, ktorá v súčasnosti spracováva a chráni Vaše osobné údaje podľa platnej legislatívy (zákon č 18/2018 plné znenie) vrátane nariadenia GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 - plné znenie).

Svoje osobné údaje nám zverujete, pokiaľ ste záujemcom o naše služby, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom niektorého z našich webov: www.tantra-tara.sk, www.-tantra-tara-kurzy.sk a to aj keď nám svoje osobné údaje poskytujete akoukoľvek cestou ( osobne, telefonicky, elektrornickou poštou, písomne ap.)

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov a zásadami a právami, ktoré máte:


Aké Vaše osobné údaje spracovávame a za akým účelom?

1. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť niektorého z našich seminárov, kurzov alebo živých akcií, poprípade si u nás objednáte iný produkt alebo službu, budeme od Vás potrebovať:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu a v niektorých prípadoch tiež telefónne číslo a adresu bydliska. Pri seminároch a vzdelávacích či iných živých akcií budeme radi, pokiaľ nám nad rámec našich povinných údajov poskytnete dobrovoľne taktiež tieto nepovinné údaje: povolanie, Vaše skúsenosti s obdobnými kurzami. Tieto informácie nám pomôžu, aby sme pre Vás ešte lepšie pripravili kurz podľa vašich individuálnych potrieb a seminár Vám tak mohol priniesť čo najväčší úžitok.

2. Vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje ( fakturačné údaje) , nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Ľudmila Tara Valterová, IČO:43772269 , zo sídlom: Pribišova 3033/27, 841 05 Bratislava

Správca určuje, ako budú osobné údaje spracovávané za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberá prípadne ďalších spracovateľov, ktorý mu pri spracovaní pomáhajú. Pokiaľ sa na nás, ako na správcu, budete chcieť v priebehu spracovania s čímkoľvek obrátiť, kontaktujte nás prosím:

kontaktné osoby: Ľudmila Tara Valterová

korešpondenčná adresa: Pribišova 27, 841 05 Bratislava

kontaktný telefón: +421 0904 507 988

kontaktný e-mail: info.tantra.tara@gamil.com

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú vysokému stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli  naše vlastné. Prijali sme a udržujeme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Spracovávanie  našich dát  prebieha výhradne na území Európskej únie. 

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vaším osobným údajom majú prístup len naši starostlivo vybraní spolupracovníci.

Ďalej sa môže jednať o spolupracujúce účtovné, finančné inštitúcie, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií, prepravcov tovaru, spolupracujúce  fyzické i právnické osoby zabezpečujúce správu webow a softwarových aplikácií alebo vykonávajúce pre nás technické, organizačné, prevádzkové, administratívne, logistické, prípadne ďalšie  ďalšie kategórie činností.

So spracovateľmi  uzatvárame zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností  v oblasti ochrany osobných údajov tak, aby Vaše údaje ostali v bezpečí. Všetci prípadní nami používaný globálny poskytovatelia technológií  (dátové úložisko, sociálne siete, software apod.), s ktorými nie je technicky možné uzavrieť samostatnú písomnú spracovateľskú zmluvu, sú zaviazaní plniť všetky požiadavky  GDPR na svojej strane a plne sa zaväzujú k ochrane všetkých osobných údajov užívateľov vrátane nami spravovaných. 

Vo výnimočných prípadoch sme povinní osobné údaje sprístupniť i príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. v prípade prevádzania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.  V takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť  minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info.tantra.tara@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. j

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní,  aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa  u Vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie  nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol(a) námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom,  že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý )

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Pokiaľ si budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému  a záloh. Na zajistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobní údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame  v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať  najprv priamo nás , aby sme mohli v tejto veci niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie  by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Tato mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto naše zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 sa nahradzujú predchádzajúcu  Ochranu osobných údajov.